Frigang indebærer at beskæftigelsen foregår ved undervisning eller arbejde uden for fængslet. Fritiden skal tilbringes i fængslet.

Tilladelse til frigang kan gives til indsatte, der opfylder de tidsmæssige betingelser for udgang efter udgangsbekendtgørelsens kapitel 9. Frigang forudsættes placeret i den sidste del af afsoningen - når 1/3 af straffen er afsonet. Der er også grænser for, hvor langvarig en frigang kan være. Frigang til undervisning kan have indtil et års varighed, mens frigang til arbejde højst kan gives i tre måneder. Frigang til indsatte, der afsoner fængselsstraf i under 5 måneder, frigang tidligere eller længere end normalt, og frigang til egen virksomhed kan kun gives med særlig tilladelse fra Direktoratet for Kriminalforsorgen.

For at kunne vurdere, om en frigang og selvstudium vil være formålstjenlig, vil fængslet stille krav om forudgående deltagelse i fængslets beskæftigelse. Dette giver statsfængslet mulighed for at vurdere om den indsatte møder stabilt og passer sit arbejde. Vurderingsperioden fastsættes som udgangspunkt til 4 uger, svarende til den beskæftigelsesindsats, som kræves for at opnå stabilitetstillæg.

Selvstudium foregår som deltidsbeskæftigelse, hvorfor der som hovedregel højst kan tilbydes selvstudium i op til 15 timer pr. uge. Selvstudium foregår som udgangspunkt i fængslets skole i dennes åbningstid. Yderligere oplysninger herom kan fås i beskæftigelsesafdelingen.

Indsatte, der har tilladelse til frigang, skal overholde de tidspunkter, der er fastsat for afgang og hjemkomst. Den indsatte skal senest dagen før give beskæftigelseskontoret eller vagten besked, hvis der er afvigelser i forhold til de fastsatte tider i "frigangspasset". Kontaktpersonen på arbejdspladsen eller uddannelsesstedet udenfor fængslet, kontaktes for kontrol af afvigelsen i afgangs- og hjemkomsttider. Endvidere foretager fængslet uanmeldte kontoller for at sikre, at frigangstilladelsen ikke misbruges. Indsatte, der henvender sig for afgang efter ordinær afgangstid, kan holdes tilbage og vil i så fald ikke modtage arbejdspenge den pågældende dag. I gentagelsestilfælde kan spørgsmålet om at standse frigangsforløbet blive taget op til overvejelse. Det er en betingelse for tilladelse til frigang til lønnet beskæftigelse, at den indsatte betaler for opholdet .