Helt grundlæggende bliver tilladelsen til udgang reguleret af straffuldbyrdelseslovens § 46, hvor 3 betingelser skal være opfyldt for at få en tilladelse til udgang. For det første skal der foreligge et aner­kendt formål med udgang, for det andet skal fængslets personale vurdere, om udgangstilla­delse vil være utilrådelig på grund af fare for misbrug, og for det tredje må hensynet til retshåndhævelsen (retsfølelsen) ikke tale imod udgang. I visse tilfælde skal fængslet indhente politiets vurdering, inden der tages endelig stilling, og i særlige tilfæl­de skal afgø­relsen om udgang træffes af Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Ved en udgang vil der altid blive stillet krav om at indsatte ikke må begå ny kriminalitet, og ikke må misbruge udgangstilladelsen. Der kan endvidere stilles andre krav/vilkår som f.eks. kan være at man slet ikke må røre alkohol eller skal blive på adressen.

Misbruges udgang ved overtrædelse af de fastsatte vilkår eller ved forsinkelse, udebli­velse eller kriminalitet, kan udgangstilladelsen tilbagekaldes for en periode (udgangskarantæne).

Herunder vil der nu blive nævnt forskellige former for udgang.

Weekendudgang:

Weekend-udgang kan gives til indsatte efter 30 dages ophold i fængslet. Hvis straffen er 2 ½ års fængsel eller mere, skal tillige mindst 1/6 af straffen være afsonet.

Weekend-udgang hedder officielt "udgang til besøg hos bestemte personer", men kaldes i daglig tale ofte "orlov". Formålet er, at den indsatte kan besøge sine nærtstående - eller undtagelsesvis andre personer - som af fængs­let er godkendt som udgangsadressat. Det forudsæt­tes derfor, at den indsatte først og frem­mest benytter udgangen til samvær med ud­gangsadressaten, men det betragtes normalt ikke som udgangsmisbrug tillige at være sammen med andre menne­sker eller at deltage i offentlige arrangementer af forskellig art. Godkendelse af en udgangsadresse sker i praksis på den måde, at indsatte indleverer en konkret ansøgning om udgang til en bestemt person, hvorefter der sendes en besøgsanmodning til udgangsadressaten, som skriver under på, at fængslet må undersøge vedkommende i kriminalregisteret, hvorefter tilladelsen gives, med mindre, der er forhold som gør, at en udgang til netop denne adresse ikke kan anbefales.

Udgang gives normalt fra fredag kl. 15.00 til søndag kl. 20.30.

Der gives tilladelse til en udgang for hver periode af 3 ugers varighed.

Man kan springe en eller flere 3-ugers perioder over og på denne måde opspare ud­gange til senere afholdelse - eventuelt sammenlagt til én lang udgang. Man kan dog højst op­spa­re fire udgange.

Den indsatte kan vælge at afvikle 12 timers udgange i stedet for weekend-udgange efter en omregningstabel, der sætter én weekend-udgang til tre 12 timers udgange, som eventuelt kan afvikles som to udgange af henholdsvis 12 og 24 timers varighed.

Udgange i særlige tilfælde:

Der kan endvidere gives såkaldt "§31‑udgang" i tilfælde, hvor særlige akutte pro­ble­mer gør det nødvendigt, f.eks ved:

 • nærstående personers alvorlige sygdom eller begravelse
 • nødvendigt møde i retten eller for anden offentlig myndighed
 • lægebehandling eller lignende som ikke kan gives i fængslet

Indsatte, der udstår fængselsstraf i 30 dage eller derover, kan tillige få ud­gang med henblik på at:

 • besøge nærstående personer ved vigtige familiebegiven­he­der
 • varetage personlige interesser, når særlige omstændigheder taler der­for
 • indgå ægteskab
 • kontakt med tilsynsmyndigheden
 • fremskaffelse af ophold og ar­bejde eller andet underhold i forbindelse med løsladelsen
 • foretagelse af ind­køb eller lignende, som er påkrævet med henblik på løsladelsen

Tilladelse til udgang med de nævnte formål medfører normalt, at en eventuel tilladelse til regelmæssig weekend-udgang begrænses tilsvarende. En § 31-udgang modregnes således rent tidsmæssigt i ordinær weekend-udgang. Dette gælder dog ikke, hvis der foreligger særlige omstændigheder, fx tilfælde, hvor hensynet til at opretholde kontakten til familien nødvendiggør fortsat weekend-udgang i ubeskåret omfang.

Udgang kan ikke gives for længere tid, end formålet tilsiger, og må normalt ikke overstige tre dage ud over rejsetiden I visse tilfælde kan varigheden dog udstrækkes til otte dage udover rejsetiden.

Kulturudgange:

Der kan lejlighedsvist gives tilladelse til kortvarige udflugter og offentlige arrangementer - de såkaldte kulturudgange.

Disse udgange gives der tilladelse til efter en konkret vurdering, når der er indgivet en anmodning fra indsatte.

Fængselsbetjente deltager i sådanne udgange.

Frigang:

Frigang indebærer, at beskæftigelse under afsoningen foregår ved undervisning eller arbejde uden for fængslet. Fritiden skal tilbringes i fængslet.

Fængslet kan ikke tillade frigang:

 • hvis straffen er mindre end fem måneder
 • hvis frigang skal påbegyndes, før 1/3 af straffen er afsonet
 • hvis frigang til undervisning skal have mere end et års varig­hed
 • hvis frigang til arbejde skal have mere end seks måne­ders varighed
 • hvis der søges frigang til egen virksomhed

I disse tilfælde kan der dog i særlige tilfælde dispenseres med tilladelse fra Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Udstationering:

Udstationering kan betragtes som en udvidet form for frigang, der indebærer, at man ikke længere tilbringer fritiden i fængslet, men opholder sig på en af kriminalforsorgens pensioner eller lignen­de. Dette ophold kan enten være på samme vilkår som i fængslet, eller under lidt mere åbne forhold kaldet pensionsvilkår.

Tilladelse til udstationering kræver en særlig begrundelse, fx at det er praktisk umu­ligt at klare en skolegang eller et arbejde ved frigang. Fængslet kan kun give tilladelse til udstationering i den sidste del af opholdstiden, og den kan som udgangspunkt kun gives i 4 uger, eller under særlige omstændigheder indtil 3 måneder. Direktoratet for Kriminalforsorgen kan i særlige tilfælde give tilladelse til længere udstationering.